ഈ രഹസ്യ കീബോർഡ് കുറുക്കുവഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ? | Do you know these keyboard shortcuts.?

Spread the love

എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കീബോർഡ് ഷോട്ട് കട്ടുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താം.

Action / keyboard shortcut

Copy | Ctrl+C

Cut |Ctrl+X

Paste | Ctrl+V

Undo | Ctrl+Z

Redo | Ctrl+Y

Maximize window | F11 or Windows+Up Arrow

Restore/Minimize all windows | Windows+M

Open Task View | Windows+Tab

Display and hide the desktop | Windows+D

Switch between open apps | Alt+Tab

Open the Quick Link menu | Windows+X

Lock your PC | Windows+L

Take a screenshot | Windows+PrtScn or Fn+Windows+Spacebar

Open the Start menu | Windows+Start or Windows+Logo

Open the Run dialog box | Windows+R

Open the Search bar | Windows+S

Open the Settings app | Windows+I

Open the Control Panel | Windows+R, type “control”, and press Enter

Open the Command Prompt | Windows+R, type “cmd”, and press Enter

Open the PowerShell | Windows+R, type “powershell”, and press Enter

Open a new tab in the browser | Ctrl+T

Open a new window in the browser | Ctrl+N

Close the current tab in the browser | Ctrl+W

Close the current window in the browser | Ctrl+F4

Refresh the current page in the browser | F5

Back to the previous page in the browser | Alt+Left Arrow

Forward to the next page in the browser | Alt+Right Arrow

Zoom in on the current page in the browser | Ctrl++

Zoom out on the current page in the browser | Ctrl+-

Full screen mode in the browser | F11

Cycle through open tabs in the browser | Ctrl+Tab

Cycle through open windows in the browser | Ctrl+Shift+Tab

Select the previous tab in the browser | Ctrl+Page

Up Select the next tab in the browser | Ctrl+Page

Down Move the cursor to the beginning of the line | Home

Move the cursor to the end of the line | End

Move the cursor up one line | Up Arrow

Move the cursor down one line | Down Arrow

Move the cursor left one character | Left Arrow

Move the cursor right one character | Right Arrow

Select the previous word | Alt+Left Arrow

Select the next word | Alt+Right Arrow

Delete the previous word | Ctrl+Backspace

Delete the next word | Ctrl+Delete

Delete the current character | Backspace

Delete to the end of the line | Ctrl+End

Delete to the beginning of the line | Ctrl+Home

Insert a line break | Alt+Enter

Check Also

best telegram bots

Revolutionary Telegram Bots: Ease And The Darkness Behind

Spread the love The world of instant messaging has been revolutionized by the emergence of …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tallest Waterfalls First 10 presidents of United States INTERNET SEARCH ENGINES Dulquer salman new photos Eiffel Tower old and new photos new story
Tallest Waterfalls First 10 presidents of United States INTERNET SEARCH ENGINES Dulquer salman new photos Eiffel Tower old and new photos