ആധാർ രേഖകൾ സൗജന്യമായി പുതുക്കാൻ മൂന്നുമാസം കൂടി സമയം

Spread the love

ആധാർ രേഖകൾ സൗജന്യമായി പുതുക്കാൻ ഉള്ള സമയം ജൂൺ 14ൽ നിന്നും സെപ്റ്റംബർ 14 വരെ നീട്ടി.ആധാർ കാർഡ് സെപ്റ്റംബർ 14 വരെ സൗജന്യമായി പുതുക്കാം. 10 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് എടുത്ത ആധാർ കാർഡിൽ ഇതുവരെ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയൽ മേൽവിലാസരേഖകൾ ഓൺലൈനായി നൽകി പുതുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി https://myaadhaar.uidai.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ആധാർ നമ്പർ നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ആധാർ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഓൺലൈൻ സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ. അക്ഷയ സെന്റർവഴി ഈ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ 50 രൂപ നൽകേണ്ടതാണ്..

Check Also

adarsh

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tallest Waterfalls First 10 presidents of United States INTERNET SEARCH ENGINES Dulquer salman new photos Eiffel Tower old and new photos new story
Tallest Waterfalls First 10 presidents of United States INTERNET SEARCH ENGINES Dulquer salman new photos Eiffel Tower old and new photos